Brass Samai/Diya Pair (6")
On sale

Brass Samai/Diya Pair (6")

Rs. 1,200 Rs. 1,500
Brass Shankh Chakra Diya/Lamp Set (15.5")
On sale

Brass Shankh Chakra Diya/Lamp Set (15.5")

Rs. 20,500 Rs. 23,250
Brass Traditional Samai/Lamp Pair
On sale

Brass Traditional Samai/Lamp Pair

Rs. 1,400 Rs. 1,700
Brass Samai/Diya Pair
On sale

Brass Samai/Diya Pair

Rs. 2,100 Rs. 2,400
Brass Peacock Samai/Diya Pair (9")
On sale

Brass Peacock Samai/Diya Pair (9")

Rs. 2,100 Rs. 2,400
Brass Samai/Diya Pair
On sale

Brass Samai/Diya Pair

Rs. 3,900 Rs. 4,500
Brass Peacock Samai/Diya Pair
On sale

Brass Peacock Samai/Diya Pair

Rs. 2,400 Rs. 2,750
Brass Traditional Hanging Samai/Diya
On sale

Brass Traditional Hanging Samai/Diya

Rs. 3,300 Rs. 3,950
Brass Shankh Chakra Diya Set (13")
On sale

Brass Shankh Chakra Diya Set (13")

Rs. 14,800 Rs. 16,600
Brass Ganesha Diya/Lamp (12.5)
On sale

Brass Ganesha Diya/Lamp (12.5)

Rs. 12,500 Rs. 14,500
Brass 10 Petal Peacock Long Lamp (14")
On sale

Brass 10 Petal Peacock Long Lamp (14")

Rs. 6,950 Rs. 8,340
Brass Peacock Mahabharat Lamp Pair
On sale

Brass Peacock Mahabharat Lamp Pair

Rs. 37,800 Rs. 43,500
Brass Divine Samai Lamp Pair
On sale

Brass Divine Samai Lamp Pair

Rs. 7,700 Rs. 9,050
Brass Peacock Samai/Lamp Pair
On sale

Brass Peacock Samai/Lamp Pair

Rs. 5,100 Rs. 5,850
Brass Peacock Samai/Diya (29.5")
On sale

Brass Peacock Samai/Diya (29.5")

Rs. 12,500 Rs. 14,300
Brass Peacock Samai Pair
On sale

Brass Peacock Samai Pair

Rs. 1,400 Rs. 1,700
Brass Peacock Diya/Lamp Pair (12")
On sale

Brass Peacock Diya/Lamp Pair (12")

Rs. 9,500 Rs. 10,500
Brass Traditional Samai/Diya Pair
On sale

Brass Traditional Samai/Diya Pair

Rs. 5,600 Rs. 6,800
Brass Traditional Samai/Diya
On sale

Brass Traditional Samai/Diya

Rs. 7,500 Rs. 8,600
Brass Superfine Shankh Chakra And Namah Diya Set (9.5")
On sale
Brass 12 Petal Peacock Long Lamp (20")
On sale

Brass 12 Petal Peacock Long Lamp (20")

Rs. 16,000 Rs. 19,200
Brass Peacock Diya On Dancing Elephant (18")
On sale

Brass Peacock Diya On Dancing Elephant (18")

Rs. 25,000 Rs. 29,150
Brass Peacock Mahabharat Lamp (46.5")
On sale

Brass Peacock Mahabharat Lamp (46.5")

Rs. 32,000 Rs. 36,800
Brass Dancing Ganesha 5 Petal Lamp Pair (12)
On sale

Brass Dancing Ganesha 5 Petal Lamp Pair (12)

Rs. 8,900 Rs. 10,200
Brass Traditional Peacock Samai/Diya
On sale

Brass Traditional Peacock Samai/Diya

Rs. 3,350 Rs. 3,850
Brass Traditional Peacock Samai/Diya
On sale

Brass Traditional Peacock Samai/Diya

Rs. 7,550 Rs. 8,700
Brass Superfine Krishna Lamp
On sale

Brass Superfine Krishna Lamp

Rs. 36,000 Rs. 44,000
Brass Peacock Samai Pair
On sale

Brass Peacock Samai Pair

Rs. 11,500 Rs. 14,000
Brass Peacock Long Lamp
On sale

Brass Peacock Long Lamp

Rs. 34,000 Rs. 41,000
Brass Peacock Samai Pair
On sale

Brass Peacock Samai Pair

Rs. 2,500 Rs. 3,100
Brass Daana Kaashi Samai Pair
On sale

Brass Daana Kaashi Samai Pair

Rs. 5,200 Rs. 6,250
Brass Decorative Multi Wick Lamp
On sale

Brass Decorative Multi Wick Lamp

Rs. 3,500 Rs. 4,200
Brass Decorative Multi Wick Lamp
On sale

Brass Decorative Multi Wick Lamp

Rs. 8,900 Rs. 10,700
Brass Superfine Parrot Long Lamp (21")
On sale

Brass Superfine Parrot Long Lamp (21")

Rs. 17,800 Rs. 20,470
Brass Shankh Chakra And Namah Lamp Set (17")
On sale

Brass Shankh Chakra And Namah Lamp Set (17")

Rs. 24,800 Rs. 28,500
Brass Superfine Majestic Parrot Diya Pair (16.5")
On sale

Brass Superfine Majestic Parrot Diya Pair (16.5")

Rs. 26,500 Rs. 29,900
Brass Peacock Mahabharat Lamp Pair
On sale

Brass Peacock Mahabharat Lamp Pair

Rs. 21,500 Rs. 24,700

Recently viewed